Uitkomst verkenning Regionale Energiestrategie Rivierenland

RES 1.0 beschrijft plannen voor opwek van duurzame elektriciteit en warmte in Rivierenland

Om klimaatverandering tegen te gaan, schakelen we in Nederland stapsgewijs over op duurzame elektriciteit en warmte. Dat hebben we met 195 landen afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs (2015) en in de Nederlandse uitwerking daarvan; het klimaatakkoord van 2019. Doel is om met elkaar de CO2-uitstoot sterk te verminderen. 30 regio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en haalbaar? In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke regio zijn eigen keuzes. De RES 1.0 bod van Rivierenland is nu klaar voor besluitvorming.

RES Rivierenland

In totaal dachten 600 personen mee over de RES 1.0 tijdens bijeenkomsten en 2.350 personen gaven hun mening via een enquête.

Onze regio wil regie houden op de regionale strategische keuzes voor zon en wind en kiest hierom voor een haalbare en afgewogen ambitie (bod) van 1,2 TWh duurzame elektriciteit op te wekken via zon en wind. Aspecten die zijn meegenomen in de afweging zijn onder andere: draagvlak, landschap, natuur, klimaat, uitvoerbaarheid en bestaand beleid. Met dit plan stoot onze regio 34% minder CO2 uit in 2030 ten opzichte van 1990 als we onze ambitie realiseren én energie besparen (landelijk doel: -49%).

In de RES 1.0 is ook aandacht voor duurzame warmte. 97% van de gebouwen in Rivierenland wordt nu verwarmd met aardgas.  Onze regio kent weinig grote duurzame warmtebronnen. Kansen voor meer aanbod liggen met name bij warmte uit rivieren en plassen (aquathermie), zonthermie en lokaal bij geothermie. Duurzame warmte en elektriciteit hangen samen: hoe meer warmteaanbod, hoe minder elektriciteit nodig is voor het verwarmen van gebouwen.

Besluitvorming

Tussen april en 1 juli 2021 wordt een besluit over de RES 1.0 genomen door de gemeenteraden van de acht gemeenten in Rivierenland, het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland en Provinciale Staten.  Het document lees je hier. Op 1 juli 2021 wordt de RES 1.0 ingeleverd bij het Nationaal Programma RES.

Het vervolg

De RES 1.0 is een tussenstap in een langjarig samenwerkingsproces op weg naar een duurzaam Rivierenland. Participatie wordt nog belangrijker zodra gemeenten plannen voor concrete projecten maken. Uiterlijk in 2025 verlenen provincie en gemeenten vergunningen voor projecten voor het grootschalig opwekken van elektriciteit.

Tweejaarlijks evalueren we de RES en passen we deze aan op ontwikkelingen zoals op het gebied van technologie. Via onze regionale Samenwerkingsagenda werken we tussentijds aan thema’s als energiearmoede, -besparing, innovatie en warmte. Via onze regionale Gebiedsagenda werken we onder andere aan verdere reductie van CO2, zoals via mobiliteit, industrie en landbouw.

RES1.0 Rivierenland 2021 lage resolutie voor digitaal gebruik