NIEUW ZONNEDAKPROJECT IN ASPEREN

De onderneming Hermeta, gevestigd in Asperen, en Coöperatie Duurzaam West Betuwe zijn overeengekomen dat er gestart wordt met de ontwikkeling van een coöperatief zonnedakproject. De panelen worden geplaatst op het dak van Hermeta.

De online informatieavond voor geïnteresseerden over dit project heeft plaatsgevonden op 9 november. Inmiddels hebben meer dan 65 leden zich ingeschreven voor een bedrag van ruim € 370.000,=. De benodigde investering ligt rond de  € 350.000,=. Instemming van de leden is opgehaald tijdens de Algemene Ledenvergadering op 2 december.

De Algemene Ledenvergadering heeft 2 december plaatsgevonden. Er is positief gestemd over het leenreglement en de voortgang van het Zonnedakproject Hermata. Vragen die voorafgaand aan de ALV zijn gesteld aan het bestuur en de antwoorden daarop vind je hier.

Het Zonnedakproject in het kort:

In totaal gaat het om 1.500 panelen en een bedrag van ongeveer 350.000 euro. Dat bedrag wordt door de deelnemers voor 100% gefinancierd. Er wordt niet gebruik gemaakt van een bancaire lening. Het maximale bedrag waarvoor men per huishouden in panelen kan investeren, is 10.000 euro*. Maar men kan al meedoen vanaf 250 euro. Het verwachte rendement is 5%.

Wil je in de toekomst ook deelnemen aan een soortgelijk project?

We hopen in de toekomst meer van dit soort projecten te realiseren. Leden van onze coöperatie kunnen daar aan meedoen. Je kan lid worden als je in West Betuwe woont of een aangrenzende gemeente. Word hier lid voor 10 euro per jaar.

Nog vragen?

In de definitieve prospectus die je hieronder kan downloaden, vind je veel informatie. Helemaal onderaan deze pagina staan ook de veel gestelde vragen en de antwoorden.

De bouw van de installatie wordt voorbereid en begeleid door Energie Samen Rivierenland. Zij hebben ruimschoots ervaring met dit soort projecten. Denk aan het zonnedak in Tricht en de windmolenparken Avri en Deil.

DWB en Hermeta op dak - lores
Benodigde investering: € 350.000

0

Gerealiseerd

0%

van de investering binnen
4-DJI_0193

Kijk hieronder bij veel gestelde vragen en antwoorden voor aanvullende informatie. 

1. Moet ik lid zijn van Coöperatie Duurzaam West Betuwe om mee te mogen doen?

Ja, om mee te kunnen doen aan onze coöperatieve projecten, is het een voorwaarde dat je lid wordt van Duurzaam West Betuwe voor 10 euro per jaar. 

2. Krijg je als deelnemer eigen panelen?

Nee, de panelen zijn eigendom van de Coöperatie. Er wordt ook geen specifiek paneel of plekje op het dak aan jouw inleg gekoppeld.

3. Wat gebeurt er na het project met de panelen?

Onze Coöperatie, als eigenaar van de installatie, is met de dakeigenaar Hermeta overeengekomen dat het project gedurende 16 jaar is toegestaan met een mogelijke verlenging van steeds een periode van 1 jaar.

4. Hoe wordt gegarandeerd dat we het dak van Hermeta de gehele looptijd van het project kunnen gebruiken?

Dit wordt geregeld door een zogenaamde Opstalovereenkomst tussen de dakeigenaar Hermeta en de Coöperatie. Met een recht van opstal kan de Coöperatie dus zonnepanelen in eigendom hebben zonder dat zij eigenaar is van het gebouw waarop ze liggen. Bij een opstalovereenkomst heeft de dakeigenaar de plicht om de installatie te dulden en ook vrij van schade en hinder te houden. De Coöperatie is als opstalnemer aansprakelijk voor de eventuele schade die door de installatie ontstaat en sluit hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering af.

De opstalovereenkomst moet er tevens voor zorgen dat het juridische eigendom van de installatie bij de Coöperatie blijft en niet vervalt aan de dakeigenaar. Een recht van opstal wordt door middel van een notariële akte ingeschreven in het kadaster en wordt dus bij eventuele verkoop van het pand overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

5. Word je door deelname afhankelijk van een bepaalde energieleverancier?

Nee, de Coöperatie verhuurt de installatie aan Hermeta. Die heeft een contract met een energieleverancier. Dit staat volledig los van de deelnemers.

6. Wat gebeurt er met de panelen als je gaat verhuizen?

Verhuizen is geen probleem. Je blijft gewoon deelnemer.

7. Hoe worden de rechten en plichten vastgelegd?

Deze worden geregeld in een leenreglement. Dit is een door de ALV vast te stellen reglement tussen de deelnemers en de Coöperatie waarin de rechten en plichten van de Coöperatie en de deelnemers nader worden vastgelegd.

8. Hoe vult de Coöperatie de financiële verantwoording van het project in?

De Coöperatie Duurzaam West Betuwe is voorstander van het model van één Coöperatie met verschillende projectafdelingen. In die afdelingen bevinden zich de leden die deelnemen in eenzelfde project. De verschillende afdelingen beheren hun eigen projecten. Jaarlijks wordt daarvan verslag gedaan in de Algemene Ledenvergadering.

9. Welke maatregelen worden er genomen om de productie van elektriciteit op peil te houden zodat het rendement kan worden gehaald?

De Coöperatie gaat alleen in zee met gecertificeerde leveranciers. Bovendien laten we een onafhankelijke derde partij een zogenaamde opleverinspectie uitvoeren. Dit wordt ook geëist door de verzekeraars. Met de leverancier spreken wij contractueel af dat zij verantwoordelijk zijn voor deugdelijke installatie en onderhoud van de systemen. Ook komen wij contractueel garanties op de kwaliteit van de installatie en op het productievermogen overeen. Deze variëren van 12 tot 20 jaar.

10. Zijn er voor mij, naast de eenmalige investering, nog andere kosten?

Nee, voor de deelnemer zijn er geen andere kosten gedurende de looptijd van het project, calamiteiten daargelaten. De Coöperatie verkoopt de opgewekte energie en uit de opbrengst worden de exploitatiekosten betaald en waar nodig worden er reserves aangehouden.

11. Wat is het verschil tussen dit zonnedakproject en een postcoderoosproject?

Het Hermeta zonnedakproject is een zogenaamd SDE+ subsidie project en geen postcodeproject. Wat is het verschil? De postcoderoosregeling houdt in het kort gezegd in: salderen op afstand, waarbij het eigen elektriciteitsverbruik mag worden weggestreept tegen de opbrengst. Maar alleen als je aan alle voorwaarden kunt voldoen; dus je woont in de buurt en blijft daar lang wonen, je neemt stroom af bij een energieleverancier die de postcoderoos-regeling faciliteert en je hebt nog eigen elektriciteitsverbruik ‘over’ is het een goede regeling. Wek je bijv. via een postcoderoos regeling 2.000 kWh op en verbruik je zelf 2500 kWh thuis, dan bespaart dat 80% van de energiebelasting. Deelnemers van postcoderoos-projecten krijgen 15 jaar lang de garantie die zij deze belasting van de eigen opwek mogen wegstrepen. Wel is het zo dat de energiebelasting jaarlijks wordt aangepast. 

De Stimulering Duurzame Energie (SDE+) subsidie geeft, als deze eenmaal is verkregen vanuit de overheid (RVO), zekerheid over de inkomsten voor 15 jaar. Voor elke eenheid duurzame energie keert de overheid namelijk een vaste prijs uit. Het meeste volume van zonne-energieprojecten in Nederland wordt gemaakt met SDE+, ook omdat deze vanwege de zekerheid van de SDE+ goed extern financierbaar is. Deze SDE+ subsidie kan alleen worden aangevraagd mits er een grootzakelijke net-aansluiting aanwezig is op locatie.

12. Hoe zit het belastingtechnisch? Valt de investering in dit project in box 3?

De investering wordt een lening genoemd en wordt bij het vermogen geteld worden en telt voor particulieren in box 3. Let op: deze wordt niet automatisch ingevuld en moet dus met de hand worden aangevuld bij de belastingaangifte.

13. Betreft het een eenmalige inleg?

Ja, zie verder vraag 10.

14. Wat als het bedrijf waarop de panelen liggen failliet gaat?

De SDE beschikking zal dan vervallen aan de coöperatie waardoor de verdiencapaciteit in het project blijft. We zullen dan moeten bekijken of het dak verhuisd moet worden of dat er met de nieuwe eigenaar een afspraak gemaakt kan worden. Zie ook vraag 4.

15. Kun je je geld halverwege het project terugkrijgen en hoe werkt dat?

Dat is mogelijk door een verzoek bij het bestuur te doen. In principe wordt je dan verzocht iemand te vinden die de lening overneemt. Het bestuur kan hierbij bemiddelen. Soms is het mogelijk om de lening af te lossen. Hierbij zal bekeken worden of de terugbetaling het project en de coöperatie niet schaadt.

16. Wie stelt het rentepercentage vast?

Dat doet de ALV op voordracht van het bestuur van de coöperatie.

19. Wat gebeurt er na 15 jaar en na het einde van de levensduur?

Na 15 jaar zal bekeken worden of de energiemarkt nog gunstig genoeg is om het project voort te zetten. Eventuele opbrengst wordt dan door Hermeta en de coöperatie gedeeld. Bij einde levensduur zal de installatie netjes worden opgeruimd. We verwachten dat er tegen die tijd een levendige handel in verwerking van zonnepanelen zal zijn. Vooralsnog nemen we een reservering op voor de verwijdering.

20. Hoe lang loopt het huurcontract?

Het huurcontract loopt 16 jaar en kan daarna jaarlijks verlengd worden. Hermeta kan het contract opzeggen tegen een boete die de resterende aflossing van de leningen zal dekken.

21. Wordt er tussentijds geraporteerd aan de leden?

Zowel tijdens de bouw als de exploitatie zullen de leden van de vorderingen en prestaties op de hoogte worden gebracht.

22. Wat als de planning toch nog verder uitloopt?

Dan zijn er nog manieren om uitstel bij RVO aan te vragen.

23. Kun je ook kiezen om niet jaarlijks maar aan het einde pas af te lossen?

Nee, aflossing gebeurt volgens een vast schema en de ALV kan in bijzondere gevallen besluiten dit anders te doen.

24. Is het dak geschikt of moet het verzwaard worden en wie draagt de kosten daarvan?

Het dak zal verzwaard moeten worden. Hiervoor is een post onvoorzien opgenomen. In het slechtste geval kan een deel van het dak niet gebruikt worden en wordt het project kleiner.

27. Hoe gaat het onderhoud plaatsvinden?

Bij de aanbesteding van de panelen zal ook een onderhoudscontract worden uitgevraagd.

28. Hoe gaat de levering aan de energieafnemer?

Dit gaat via ons eigen Betuwestroom en hierover zijn al afspraken gemaakt.

29. Wanneer kan ik definitief inschrijven?

Het nu opgeven is een voorinschrijving. Na de ALV besluit kan er definitief worden ingeschreven.

30. Wat is de levertijd van de panelen?

Circa 6 weken.

31. Wordt er gekeken naar stroomopslag?

Ja, maar het is nu nog niet aan de orde omdat het niet bijdraagt aan de business case. Het is nog te duur.

32. Is er teruggave van BTW voor dit project?

Ja. De coöperatie wordt nu een echte onderneming en dat betekent dat zij voor een groot deel BTW zal kunnen terugvragen.

25. Komt er een bijdrage vanuit het omgevingsfonds?

Nee. Er wordt nog wel gekeken naar provinciale subsidies.

26. Wat wordt uit de post administratie betaald?

Met name de software licentie voor de leningadministratie. Bij meerdere projecten kunnen die kosten gedeeld worden.

17. Wat gebeurt er als Hermeta met onze panelen afbrandt?

Dan wordt er bekeken of er een doorstart gemaakt kan worden of dat de verzekeringsuitkering gebruikt wordt om de leningen af te lossen.

18. Hoe wordt omgegaan met het teruglopen van de prestatie van de zonnepanelen?

Dit wordt meegenomen in de aanbesteding naar de leverancier. Hierin wordt een minimale opbrengst met een vastgelegde degradatie afgesproken als garantiewaarde.